خدمات سازمانی و مشاوره ای

خدمات مشاوره ای ، عارضه یابی ، آموزش و فرآیندهای مدیریتی سازمان ها

امروزه شرکت‌ها برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در بازارهای داخلی نیازمند آن هستند که نه تنها سرآمد در کسب و کار خود باشند بلکه از الگوهایی تبعیت کند که میزان موفقیت آنها را نه تنها افزایش داده بلکه بتواند برای اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف خود را مورد ارزیابی قرار دهد تیم سازمانی

برجیسلی بعد از بررسی عارضه یابی سازمان شما  برای رسیدن به موفقیت و نتیجه دلخواه در کنار شما میماند

مراحل خدمات سازمانی برجیسلی 

  • برگزاری جلسات مشاوره با سازمان متقاضی جهت آسیب شناسی
  • بررسی فرآیندهای و زیر فرآیندهای مدیریت و شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیندها و سیستم‌ها
  • ارائه راهکارها برای بهبود، افزایش کارایی و اثربخشی آموزش‌های سازمانی
  • تعریف پروژه‌های بهبود برای برطرف کردن عارضه‌های شناسایی شده
  • امکان مشاوره و کوچینگ سازمان
  • آموزش مدیران و کارمندان  و تیمهای اجرئی