محمدرضا ریسمانیان

بنیانگذار و مدیر بخش توسعه , مشاور کسب و کار و برندینگ

rismanian@berjisly.com